چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

آموزش گرامر HIGH-2 با فایل های ویدیوئی (Vodcasts)

High 2 Unit 1 

High 2 Unit 2 

High 2 Unit 3  

------------------------------ 

به عنوان پیشنیاز فصل چهار این چهار ویدیو را ببینید 

Reported Speech 

تفاوت بین say و tell 

تغییراتی که موقع reported speech در جمله اعمال می کنیم 

تمرین reported speech

High 2 Unit 4     

---------------------------

High 2 Unit 5 

High 2 Unit 6   

---------------------------

به عنوان پیشنیاز فصل هفت این ویدیو را ببینید

معلوم و مجهول

High 2 Unit 7   

---------------------------  

HIGH 2 UNIT 8 GRAMMAR NOTE 1 

---------------------------  

HIGH 2 UNIT 8 GRAMMAR NOTES 2, 3, AND 4

ALEX'S VIDEO -- Grammar: Active and Passive Gerunds  

---------------------------   

  HIGH 2 UNIT 8 GRAMMAR NOTE 5 -- PART ONE  

این ویدیو در واقع درس 7 از اینتر 2 می باشد که بخشی از مطلب ارائه شده در های دو درس هشت نوت 5 را تشکیل می دهد 

 

high2_GRAM_unit_08_Notes_5_6 

high2_GRAM_unit_08_A_4_app_6

---------------------------  

 HIGH 2 UNIT 9 

ALEX'S VIDEO -- Grammar: Active and Passive Infinitives

---------------------------  

HIGH 2 UNIT 10

---------------------------

 The rest of the book is coming soon

--------------------------- 

High 2 Mid-Term Self-test 

High 2 Remedial Test 1 

High 2 Remedial Test 2  (به درخواست علی احمدی شاهسون)

High 2 Remedial Test 3  (به درخواست علی احمدی شاهسون)

 

Thanksمتن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی