چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

راهنمای استفاده از gerund یا infinitive بعد از برخی افعال انگلیسی
این فایل pdf در اصل برای بچه های Intermediate-2 آماده شده است و مربوط می شود به استفاده از فعل دوم بعد از برخی از افعال در انگلیسی به صورت gerund یا مصدر با to.

به عنوان مثال چگونه می توان فهمید که بعد از فعل remember در جمله از مصدر با to استفاده کنیم یا ingدار.

I remembered to give him the money
I remembered giving him the money

لطفا برای دانلود فایل pdf روی دانلود کلیک کنید.

دانلود فایل pdf

گزارش تخلف
بعدی