چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

Elementary-2 remedial tests

برای دانلود فایل توضیح تست های گرامر workbook روی دانلود کلیک کنید.

توجه: این فایل به صورت شخصی ساخته شده و هیچ گونه ارتباطی با موسسه ی کانون زبان ایران ندارد.

دانلود


متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی