چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

در مورد هماهنگی فاعل و فعل در جملات neither ... nor

(کتاب Workbook در سطح PRE-3 سوال 34 صفحه 49)
اگر هر دو فاعل مفرد باشند آنگاه فعل نیز مفرد می آید

مثلا Neither Tom nor Mary is available

فعل در جملات neither ... nor با آن فاعلی که به فعل نزدیک تر است هماهمنگ می شود

مثلا Neither Sally nor her friends go to school

Neither her friends nor Sally goes to schoolمتن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی